WERKGEVERS

Ontslag

Arbeidsrecht is een rechtsgebied waarin vaak wijzigingen worden doorgevoerd. Dat kan voor zowel werkgever als werknemer grote gevolgen hebben. Het op tijd inschakelen van Advocaat bij Ontslag kan veel en langdurig leed voorkomen. Bij het aangaan van een overeenkomst of in de situatie dat er een conflict dreigt te ontstaan.
Advocaat bij Ontslag  zorgt voor verstandige bemiddeling en afhandeling van arbeidsconflicten. Hierbij wordt in eerste instantie altijd vanuit een nieuwe invalshoek bekeken of beide partijen nog ‘on speaking terms’ kunnen worden gebracht. Is dit niet het geval dan is het goed te weten dat Advocaat bij Ontslag  tot het uiterste zal gaan om uw positie veilig te stellen en uw recht te waarborgen.
De werkwijze van Advocaat bij Ontslag  kenmerkt zich door kwaliteit, snelheid, integriteit en bovenal een op resultaat gerichte aanpak.

Bent u op zoek naar hulp bij ontslag? Neem dan contact op met Advocaat bij Ontslag !

Een Arbeidsconflict?

WERKGEVERS

Arbeidsongeschikt

Loon doorbetaling bij ziekte?

De werkgever moet in de eerste twee jaren dat de werknemer ziek is 70% het loon doorbetalen. Het gaat daarbij om 70% van uw vaste maandloon, maar ook 70% van eventuele toeslagen en premies. Sommige bonussen kunnen ook meetellen. Privégebruik van een auto gaat tijdens ziekte gewoon door, tenzij vooraf iets anders is afgesproken.
Als het loon wisselend is, wordt in de regel uitgegaan van het gemiddelde loon over de laatste 3 maanden (vooral bij oproepkracht).

Re-integratie in de eerste twee ziektejaren

Als uw werknemer ziek is moet hij meewerken aan uw re-integratie. De werknemer moet re-integratie inspanningen verrichten met als doel zo snel mogelijk te herstellen en de werkzaamheden te kunnen hervatten. Soms lukt dat en soms lukt dan niet. Als de werknemer zich maar voldoende inspant, heeft hij weinig te vrezen.
U kunt uw werkgever instructies geven. Hij moet redelijke instructies van de werkgever altijd opvolgen.

Bent u op zoek naar hulp bij Arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met Advocaat bij Ontslag!

WERKGEVERS

Arbeidsconflict

Ziekmelding

Werknemers die in een arbeidsconflict terecht komen, melden zich vaak op enig moment ziek. Ze zijn dan niet altijd echt ziek, niet in medische zin althans. Als het een werknemer allemaal teveel wordt dan kan hij besluiten om zich ziek te melden. Als werkgever doet u er goed aan de werknemer dan zo snel mogelijk te laten roepen door de bedrijfsarts. U kunt de bedrijfsarts zo mogelijk alvast uw kant van het verhaal vertellen, nog voordat de werknemer de bedrijfsarts heeft bezocht.

Non-actief / schorsing

Bij een verstoorde arbeidsverhouding en een oplopend arbeidsconflict, kunt u als werkgever grijpen naar het middel van schorsing of non-actiefstelling. Het zijn twee woorden waarmee hetzelfde wordt bedoeld ( Een schorsing is altijd een tijdelijke maatregel en de hoofdregel is dat u het loon van de werknemer moet doorbetalen. Uw werknemer houdt zich na een schorsing het beste schriftelijk beschikbaar voor werk en meestal maken werknemers aanspraak op loondoorbetaling).

Bent u op zoek naar hulp bij Arbeidsconflict? Neem dan contact op met Advocaat bij Ontslag!

WERKGEVERS

Bedrijfsongeval

Werkgever

Als werkgever heeft u de plicht om te zorgen voor de veiligheid van uw werknemer. De plicht om een veilige werkomgeving te creëren gaat heel ver. Hoewel u als werkgever alleen aansprakelijk bent als u uw zorgplicht heeft geschonden, kunt u het in de praktijk bijna nooit goed doen. U moet eindeloos instructies geven, waarschuwen voor gevaren en ver vooruit denken om risico’s in kaart te kunnen brengen. Doet u dat niet, dan loopt u tegen werkgeversaansprakelijkheid aan. Er is haast geen beginnen aan en veel werkgevers betalen daarvan vroeg of laat de prijs.

Wat kunnen wij voor u doen?

In zaken over werkgeversaansprakelijkheid wordt geadviseerd en geprocedeerd. Vaak kan met onderhandelen een schikking worden getroffen, maar dat gebeurt natuurlijk alleen als de werkgeversaansprakelijkheid al vast staat. Als niet duidelijk is of de werkgever aansprakelijk is, raken partijen nogal eens verzeild in een juridische procedure. In die procedure kunnen wij u volledig bijstaan. De kosten worden in de meeste gevallen volledig door de verzekeraar (van de werkgever) vergoed, mits aansprakelijkheid komt vast te staan.

Advocaat bij Ontslag is een deskundig strafrechtadvocaat die u met zijn brede kennis van het strafrecht op een professionele wijze juridisch zal bijstaan.

Bent u op zoek naar hulp bij een Bedrijfsongeval? Neem dan contact op met Advocaat bij Ontslag!

WERKGEVERS

Ongeluk onder werktijd

Een bedrijfsongeval is vervelend voor zowel werknemer als voor werkgever. Vaak is sprake van letsel. Ernstig of matig letsel, ingrijpend is het voor alle betrokkenen. Juridische rompslomp kunt u er eigenlijk niet bij hebben, maar in sommige gevallen ontkomt u er gewoon niet aan. Advocaat bij Ontslag kan u dan helpen.

Geen aansprakelijkheid

Als een werknemer tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden een ongeval overkomt waardoor schade wordt geleden, is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk. Alleen als de werkgever aantoont aan zijn zorgvuldigheidsverplichtingen ten opzichte van de werknemer te hebben voldaan, gaat hij ‘vrijuit’. Als werkgever bent u evenmin aansprakelijk als blijkt dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid (eigen schuld) van de werknemer zelf.

Bent u op zoek naar hulp bij een ongeluk? Neem dan contact op met Advocaat bij Ontslag!

Een ongeluk
onder werktijd,
wat nu?

WERKGEVERS

Concurrentiebeding

Schriftelijk

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het schriftelijk overeengekomen wordt. De werknemer wordt beperkt in zijn carrièremogelijkheden, dus als werknemer niet ondubbelzinnig – schriftelijk – instemt met het beding, zal het bij de rechter onderuit gaan.

Zwaarder drukken concurrentiebeding

Bij een wijziging van de arbeidsverhouding en de taken of verantwoordelijkheden, kan het zijn dat een concurrentiebeding zijn geldigheid verliest. Of daarvan sprake is, is vaak moeilijk te beoordelen en te voorspellen. De rechtspraak laat een afwisselend beeld zien. Veel hangt ook hier af van de feiten en omstandigheden van het geval. Hoe nu te beoordelen of het concurrentiebeding bij een wijziging van de arbeidsverhouding zijn geldigheid heeft verloren?

Nieuwe arbeidsovereenkomst

Het concurrentiebeding blijft niet altijd zomaar geldig als een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan of als een oude arbeidsovereenkomst automatisch is geëindigd en geen nieuwe arbeidsovereenkomst op papier wordt gezet.

Bent u op zoek naar hulp bij Concurrentiebeding? Neem dan contact op met Advocaat bij Ontslag!

HEEFT U MEER VRAGEN

OVER CONCURRENTIEBEDING?

WERKGEVERS

Arbeidsvoorwaarden

Heeft u een rechtsbijstandverzekering dan kunnen wij op uw verzoek de procedure voeren. Het is wettelijk bepaald dat u de vrije keuze heeft qua rechtshulpverlener. Wat men u ook wijs proberen te maken.

U kunt Advocaat bij Ontslag ook benaderen voor een second opinion. Dat is met name van belang omdat rechtsbijstandsverzekeraars liever geen hulp bieden, want dat zien zij als ‘schade uitkeren’.

Regelmatig komt het voor dat verzekerden eerst met een kluitje in het riet worden gestuurd. Waarna Advocaat bij Ontslag de zaak alsnog goed afrondt. Vraag daarom altijd een second opinion aan, dat kan u veel geld schelen.

Contact us