WERKNEMER

Ontslag

Als uw werkgever besluit dat hij u wil ontslaan, kan hij de arbeidsovereenkomst met u opzeggen.

Opzegging is gebonden aan regels:

– Uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen met toestemming van het UWV
– Uw werkgever mag niet opzeggen als er een bijzonder opzegverbod geldt, bijvoorbeeld als u ziek bent
– Uw werkgever moet de juiste opzegtermijn in acht nemen

Uitgangspunt van Advocaat bij Ontslag is dat het op tijd inwinnen van juridisch advies zichzelf terug zal verdienen. Door snel en kort te schakelen worden hoge kosten en waardevolle tijd bespaard.

Het is goed om te weten dat Advocaat bij Ontslag voor u klaar staat. Dankzij een uitgebreid netwerk van specialisten en door korte communicatielijnen waardoor er snel en oplossingsgericht kan worden gewerkt, kan Advocaat bij Ontslag u adviseren of juridische bijstand verlenen bij problemen van uiteenlopende aard.

Ontslag
tijdens ziekte?

WERKNEMER

Arbeidsongeschikt

Ziek of niet ziek

Wie bepaalt nu eigenlijk of u echt ziek bent? U weet dat zelf het beste zou u kunnen denken. Veel werkgevers denken daar op hun beurt anders over. Werkgevers willen nog weleens voor arts spelen en uw ziek zijn in twijfel trekken. Wat moet u doen en wie heeft gelijk? Als uw ziekte langer duurt of als uw werkgever twijfelt, dan moet hij u laten oproepen door een bedrijfsarts of arbo-arts.

Loondoorbetaling bij ziekte

De werkgever moet in de eerste twee jaren dat u ziek bent 70% het loon doorbetalen. Het gaat daarbij om 70% van uw vaste maandloon, maar ook 70% van eventuele toeslagen en premies. Sommige bonussen kunnen ook meetellen, zeker als de hoogte van de bonus afhankelijk is van de arbeidsprestatie (te behalen targets). Privégebruik van een auto gaat tijdens ziekte gewoon door, tenzij vooraf iets anders is afgesproken.

Ontslag nemen tijdens ziekte

Als u ziek bent, kan het zijn dat uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Hij wil dan met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen. Past u hiermee alstublieft op. Als u ziek bent en u gaat uit dienst, dan komt u niet in de WW maar in de Ziektewet. U ontvangt dan een Ziektewetuitkering van het UWV. Als u echter zelf akkoord gaat met uw ontslag of zelfs actief ontslag neemt, dan wordt uw Ziektewetuitkering in de regel geweigerd.

WERKNEMER

Arbeidsconflict

Functiewijziging

Een veel voorkomende oorzaak van een arbeidsconflict is disfunctioneren van de werknemer. U wordt daarmee geconfronteerd en herkent u er niet in of weigert het disfunctioneren te erkennen. Zeker in geval van langdurig disfunctioneren, kan het voorkomen dat een werkgever de functie van een werknemer wil wijzigen. De mededeling kan op zichzelf dan ook weer een aanleiding voor een arbeidsconflict zijn.

Non-actief / schorsing

Bij een verstoorde arbeidsverhouding en een oplopend arbeidsconflict, kan een werkgever grijpen naar het middel van schorsing of non-actiefstelling. Het zijn twee woorden waarmee hetzelfde wordt bedoeld.

WERKNEMER

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval is vervelend voor zowel werknemer als voor werkgever. Vaak is sprake van letsel. Ernstig of matig letsel, ingrijpend is het voor alle betrokkenen. Juridische rompslomp kunt u er eigenlijk niet bij hebben, maar in sommige gevallen ontkomt u er gewoon niet aan. Advocaat bij Ontslag kan u dan helpen.

Werknemer

Als u werknemer bent, zit u met de schade en dat kan vervelend of zelfs zeer ernstig zijn. Vooral als u letselschade heeft, zijn de gevolgen soms even niet te overzien. U bent er dan juist erg blij mee dat uw werkgever vrijwel altijd aansprakelijk is voor uw schade. U kunt uw schade in veel gevallen zonder al te veel moeite op uw werkgever verhalen. Bij werkgeversaansprakelijkheid hoeft u in principe alleen te stellen en te bewijzen dat u schade heeft geleden bij de uitvoering van uw werkzaamheden. Het is dan vervolgens aan uw werkgever om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Kan hij dat niet bewijzen, dan staat werkgeversaansprakelijkheid in beginsel vast.

WERKNEMER

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding blijft niet altijd zomaar geldig als een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan of als een oude arbeidsovereenkomst automatisch is geëindigd en geen nieuwe arbeidsovereenkomst op papier wordt gezet. Als een jaarcontract eindigt en werknemer en werkgever de samenwerking voortzetten, maar zij dat niet opnieuw op papier zetten, is het concurrentiebeding soms nog geldig, maar soms ook niet. De rechtspraak is daar genuanceerd over en veel zal afhangen van de omstandigheden van het geval.

Nieuwe arbeidsovereenkomst

Bij een wijziging van de arbeidsverhouding en de taken of verantwoordelijkheden, kan het zijn dat een concurrentiebeding zijn geldigheid verliest. Of daarvan sprake is, is vaak moeilijk te beoordelen en te voorspellen. De rechtspraak laat een afwisselend beeld zien. Veel hangt ook hier af van de feiten en omstandigheden van het geval. Hoe nu te beoordelen of het concurrentiebeding bij een wijziging van de arbeidsverhouding zijn geldigheid heeft verloren?

WERKNEMER

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. U spreekt deze voorwaarden af met uw werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Soorten arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover u en uw werkgever bijna altijd afspraken maken. Zoals het salaris dat u gaat verdienen of het aantal uren dat u werkt. Uw secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die daar bovenop komen. Enkele voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn:

• reiskostenvergoedingen
• verlofdagen
• een (deels) betaalde opleiding
• een auto van de zaak

Flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw werkgever kan u ook flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. U kunt dan voor een deel zelf kiezen welke arbeidsvoorwaarden u wilt. U kiest dan bijvoorbeeld of u uw bovenwettelijke vakantiedagen als verlof opneemt. Of deze dagen gebruikt om een studie of een fiets mee te betalen.

Contact us